תקנון האתר

 

מר דרור גילאון הינו סמנכ”ל השקעות בחברת קרנות נאמנות אך האתר עצמו נועד למטרות לימוד ולכן אין לראות בתוכן המצוי באתר ייעוץ/שיווק השקעות.

אין באמור או בכתוב כדי להוות יעוץ בנוגע לנייר ערך או נכס פיננסי או כדי להתאים לצרכים האישיים של מי מהצופים. לבעלי האתר יכול שיהיה עניין אישי בניירות ערך או נכסים פיננסים המוזכרים והזכרתם תיעשה למטרות לימודיות בלבד.

יודגש: התוכן באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אתר זה אינו מביא בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי והצרכים הייחודיים של כל משקיע ויש לצורך בטרם קבלת החלטת השקעה כלשהי להתייעץ, ככל שנדרש, עם גורם ייעוץ מוסמך לרבות יועץ השקעות ו/או יועץ מס מוסמך בדבר השלכות ההשקעה והמס של פעילות בנכסים.

על רקע כל האמור, בעלי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם, למאן דהו, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על התוכן באתר ו/או שימוש בו בדרך כלשהי. מודגש כי אין בעלי האתר אחראים למהימנות המידע המפורט בו, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר.

לפרטים נוספים לחצו כאן