גילוי נאות

לקוח נכבד,

אני מתכבד להביא לידיעתך, טרם החתימה על הסכם התקשרות הכולל בתוכו התייחסות למוצרים פיננסים, כי אני בעל רישיון שיווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995 ("חוק הסדרת העיסוק"), ואינני עוסק בייעוץ להשקעות.

בהתאם לאמור בחוק הסדרת העיסוק, אני בעל "זיקה" לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי- הגופים הבאים:

 

שם הגוף

שם הקרן

Mansard Capital

Sellar Development Fund

Montreux Capital Managment

Montreux Healthcare Fund

Darwin Property Investment Management Limited

The Darwin Leisure Property Fund

Carlise management company SCA

long term growth fund

Glide Capital

Smart Life Fund

INHouse

Intego

אי.בי.אי

Comrit

ILS

CBL

CCF

פנשו נדל"ן

Memory Care Fund

טנדאם קפיטל

Golden bridge Fund

Prestige Alternative Finance

Prestige Alternative fund

 

לאור הזיקה שלי לנכסים הפיננסיים של הגופים האמורים, קיימת האפשרות שאעדיף את הנכסים הפיננסיים של הגופים האמורים שיש לי זיקה אליהם על פני נכס פיננסי אחר, הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי, שאין לי זיקה אליו.

בכבוד רב,

דרור גילאון

מ.ר.